Privacyverklaring Reproduct

Reproduct nv met maatschappelijke zetel te Voskenslaan 205 9000 Gent, verder vermeld als REPRODUCT, verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Wij verduidelijken in deze privacyverklaring welke gegevens wij bewaren, op welke rechtsgronden wij ons baseren en hoe lang wij deze gegevens bewaren.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht bij REPRODUCT op [email protected].

Welke gegevens

Volgende gegevens kunnen door REPRODUCT verwerkt worden:

 • naam en voornaam
 • e-mailadres
 • taal
 • beroep
 • rekeningnummer
 • gsm of vaste telefoon
 • IP adres
 • websitegedrag

Verwerkingsdoeleinden

REPRODUCT verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten/websitebezoekers voor klanten-, offerte- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opstellen van offertes, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit). Bovendien verzamelen we je persoonlijke gegevens en slaan we ze op in lijsten met het oog op het versturen van marketing mails en informatieve mails. Deze persoonlijke gegevens worden doorgestuurd naar en opgeslagen bij Mailchimp.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden enkel verwerkt op basis van artikel 6.1.

 • (a) de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • (b) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • (c) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 • (f) legitiem belang

van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679).

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Een aantal gegevens worden verwerkt door bedrijven buiten de EU:

 • Mailings
  Voor het zenden van mailings wordt gebruik gemaakt van MailChimp. Mailchimp is een Amerikaans bedrijf dat zich onder het Privacy Shield Framework bevindt. U kan de privacy policy van Mailchimp hier terugvinden en nalezen.
 • Google Analytics
  Op deze website bevinden zich cookies van Google Analytics ter analyse van het verkeer op deze website. Google is een Amerikaans bedrijf dat zich onder het Privacy Shield Framework bevindt. U kan de privacy policy van Google hier nalezen.

Deze bedrijven nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Indien de wet hiertoe verplicht zal REPRODUCT uw persoonsgegevens moeten overmaken aan derden.

Met uitzondering van bovenstaande gevallen zal REPRODUCT uw persoonsgegevens nooit overmaken aan derden zonder uw voorafgaandelijke goedkeuring.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens zullen worden bewaard afhankelijk van de context en het type data maar evenwel niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor ze dienen:

 • Data voor facturatie: 7 jaar – wettelijk vereist
 • Data van contactformulier: 6 maand
 • Data van nieuwsbrieven: 1 jaar na laatste activiteit
 • Data voor uitvoering contract: 6 maand na opzeg contract

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

 • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
 • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: [email protected];

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Beveiliging

REPRODUCT stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens goed beschermd worden. Het gebruikt daarvoor up to date computersystemen en hardwarematige en softwarematige firewalls. REPRODUCT zal u informeren over elke inbreuk op deze privacyverklaring die een ernstige impact op u kan hebben.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij:

Gegevens-beschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
[email protected]
T +32 (0)2 274 48 00
F +32 (0)2 274 48 35